Vyhlasujeme zámer na odpredaj hnuteľného majetku

ŠKODA 1203

DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján zverejňuje zámer odpredať vozidlo Škoda 1203 spôsobom priameho predaja. Minimálna cena je 250 € s DPH. Auto je plne funkčné. Bližšie info: 34/7770378

Ponuky prosím predkladať písomne do 13.11.2020 na adresu: DSS pre dospelých, SNP 11, 908 71 prípadne e-mailom: dssjany@zupa-tt.sk.