Telefón

+421 34 777 0 378

Kontakt na ambulanciu:

+421 903 656 324

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom  v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“) a práva a povinnosti fyzických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Podľa tohto Zákona zamestnávateľ, ktorý zamestnáva nad 50 zamestnancov je povinný určiť osobitnú organizačnú zložku alebo osobu (ďalej len „zodpovedná osoba“), ktorá sa riadi podľa Zákona. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov musia byť podľa zákona zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne.

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne (ďalej len „Zamestnávateľ“) tieto úlohy naplnil oboznámením všetkých svojich zamestnancov s požadovanými údajmi prostredníctvom interného dokumentu a súčasne zverejnením tohto oznámenia na svojom webovom sídle.

Určenou zodpovednou osobou vyplývajúcou zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je poverená Ing. Martina Gúčiková, ktorá je odborným ekonomickým pracovníkom u Zamestnávateľa.

Podnety zodpovednej osobe sa môžu podávať:

  • ústne do záznamu, alebo
  • elektronickou poštou prístupnou 24 hodín denne na adresu: korupcia-dssjany@zupa-tt.sk, alebo
  • cez formulár na našom webovom sídle www.dssjany.sk, ktorý je prístupný 24 hodín denne, alebo
  • písomne na adresu: do rúk zodpovednej osoby, Ing. Martina Gúčiková, Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, SNP 11, 908 71 Moravský Svätý Ján, obálku treba označiť NEOTVÁRAŤ.